Portfolio

Ageing smile

Ageing smile before
Ageing smile after
Ageing smile before
Ageing smile after
Ageing smile before
Ageing smile after

Ageing bad bite

Bad bite before
Bad bite after
Bad bite before
Bad bite after

Chipped and/or worn smiles

Chipped before
Chipped after
Chipped before
Chipped after
Chipped before
Chipped after
Chipped before
Chipped after
Chipped before
Chipped after

Darkened smiles

Darkened before
Darkened after
Darkened before
Darkened after

Disfigured teeth

Disfigured before
Disfigured after

Gummy smile

Gummy before
Gummy after

Missing teeth

Missing teeth before
Missing teeth after
Missing teeth before
Missing teeth after

Old and tired looking fillings

Tired looking before
Tired looking after
Tired looking before
Tired looking after

Old crowns

Old crowns before
Old crowns after
Old crowns before
Old crowns after
Old crowns before
Old crowns after

Protruding teeth

Protruding teeth before
Protruding teeth after

 

top